DISTANCE SALES CONTRACT

Bu Sözleşme, ALICI (Tüketici)’nın, SATICI’ya ait www.odinjewel.com elektronik ticaret internet sitesinde (“İNTERNET SİTESİ”) sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) ALICI’ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme’yi İNTERNET SİTESİ’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)’in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.
1. TARAFLAR
VENDOR:
TITLE :SLPLUS Metal Mining Industry Foreign Trade Co.
MERSIS NO : 465046379600011
Address : Esentepe Mah. Büyükdere CAD. 127 B/17, şişli - Istanbul
Telefon : +90 212 215 25 12 – +90 212 215 25 13
Fax: +90 212 215 25 10
E-mail : info@odinjewel.com
Bank details: at QNB Finansbank
IBAN: TR77 0011 1000 0000 0071 6665 05
(Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)
RECEIVER :
Name And Surname :
Address :
Phone :
E-mail address:
(Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)
(The“seller” and “buyer” together the “parties”) shall be referred to as.)
2. KONU
İş bu sözleşmenin konusu, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında SATICI’YA ait www.odinjewel.com adlı internet sitesinden ALICI’NIN elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede yer alan niteliklerde ve yine sözleşmede yer alan satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TANIMI VE TÜRÜ
İş bu sözleşme konusu ürün/ürünler SATICI’NIN www.odinjewel.com adlı internet sitesi aracılığıyla satış ve teslimini yaptığı her türlü üründür. Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.odinjewel.com adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
ALICI, satışa konu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünlerle ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgileri, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün siparişini verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince beyan ve kabul eder. “Odin Sipariş Ön Bilgiler ve Ön bilgilendirme formu” ve “Fatura” iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE TESLİM BİLGİLERİ
Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli ve ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri aşağıda yer aldığı şekildedir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI’nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI’ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme’nin aşağıdaki 8. maddesinde belirtilmiştir.
Ürünün adı:
Ürünün adeti:
Product including taxes and cash price:
Shipping Fee:
Teslimat ulaşım fiyatı:
Payment methods:
Billing Address:
Bill Title:
Tax Office:
Tax Identification No.:
Delivery address:
The person to be delivered:
Phone:
E-mail:

5. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
ALICI, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde kabulü ile kurulmasından ve hem siparişi hakkında hem de ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ’nde yer alan tüm açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini ve ayrıca aşağıdaki hususlar konusunda SATICI’nın kendisini önceden bilgilendirdiğini teyiden kabul eder.
– SATICI’nın unvanı, MERSIS NO ve iletişim bilgileri,
– Ürün(ler)’in İNTERNET SİTESİ’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
– SATICI tarafından ürünler için öngörülen gönderim kısıtlamaları,
– Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),
– Ürüler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
– Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
– ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
– ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
– Cayma hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,
– Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, kampanyalı satışlarda bedelsiz ürünler, sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu/indirimli imkanlar, hediye çeki vb.leri için ALICI’ya geri ödemeden yapılabilecek indirim ve mahsuplar ile yetmediği hallerde duruma göre ALICI’dan ek tahsilatlar dahil),
– ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı,
– Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da 10(on) yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
– Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik iletişimler hakkında işlem-uygulamalar,
– SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
– Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.
6. CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezaî şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.
Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’YA yukarıda bildirilen iletişim adreslerine, mektup, elektronik posta, faks yoluyla bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirimin süresi içerisinde yöneltilmiş olması yeterlidir.
In the determination of the duration of the right of withdrawal;
a) the goods the subject of a single order and delivered separately, the consumer or the consumer is determined by the third person on the day of receipt of the last goods,
b) consisting of more than one part, the goods, the consumer or the consumer is determined by the third person of the receipt of the last piece of the day
c) regular delivery of goods for a specific period in contracts where the consumer or the consumer is determined by the day of receipt of the first shipment is based on the third person.

6.2. Ürün/ürünlerin; ürün/ürünlerin kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürün/ürünlere ait etiket ve üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması, SATICI tarafından tekrar kullanıma arz edilebilir nitelikte olması gerekmektedir.

6.3. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

6.4. Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple Ürün’e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapmak hakkımız vardır.

6.5. Cayma halinde ilgili Ürün’ün, cayma hakkını kullandığına dair bildiri yönelttiği tarihten itibaren azami on (10) gün içerisinde SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine geri gönderilmesi zorunludur. Anlaşmalı kargo firmalarımız yurt içi satışlar için Yurtiçi Kargo, yurt dışı satışlar için DHL Express (Tüketici’ye Ürün teslimatını yapmış veya bir başka yakın) şubesinden tarafımıza ücretsiz gönderilmesi mümkündür. ALICI’NIN ürün/ürünleri başka bir kargo firması aracılığıyla göndermesi halinde teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanacak olup, ALICI tarafından bu şeklide karşı ödemeli olarak gönderilen ürün/ürünleri SATICI’NIN teslim alma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.6. Cayma hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra Ürün’ün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği, iade formu ve (vergi mevzuatı uyarınca) irsaliye/fatura iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürün’lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan SATICI sorumlu tutulamaz.

6.7. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder.

6.8. Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin Tüketici tarafından süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün teslim masrafları, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya iade edilir.

Ürün/ürünlerin açıklandığı şekli ile ve belgeler ile iade edilmemesi halinde iade işlemi gerçekleştirilemeyecek olup ürün/ürünler SATICI’YA gönderildiği hali ile ve karşı ödemeli olarak ALICI’YA geri gönderilecektir. SATICI’NIN bu halde herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Şu kadar ki, cayma hakkının kullanıldığı durumda, teslim masraflarının iadesi, tek ürünlü bir siparişte bu ürün için cayma hakkının kullanması üzerine, birden fazla ürün içeren bir siparişte tüm ürünler için cayma hakkının kullanılması üzerine gerçekleştirilir.

The delivery fee is not received any campaign/promotion/shopping is done with more than one product containing an advantage when these products, which benefited the campaign made use of in exchange for a portion of the right of withdrawal/promotion/advantage is to remove from the scope of (for example if a certain product or a delivery fee charged on volume purchases purchases that would not be a part of a campaign by benefiting from the right of withdrawal returned in case of the product by using the shopping campaign to remain outside of the scope of the specified volume (if any) will be deducted from refund the delivery fee to be made to the consumer. In the same way a product or fee discount/orders that contain multiple products for a fraction of the campaign by benefiting from the right of withdrawal, if used, the shopping is out of the scope required to take advantage of volume discounts to the consumer the discount will be deducted from the refund will be made if. Exercising his right of withdrawal the consumer shopping voucher or discount code/coupon benefited from such a benefit, this amount will also be deducted from the amount to be refunded. The order used for all or part of the right of withdrawal as a result of the order, promotion, voucher, coupon and discount code or similar rights which acquired shopping, promotion, gift vouchers, discount codes and vouchers to gain similar rights or is out of the scope specified in case, the consumer wins, promotion, voucher, discount code or coupon will be cancelled and similar rights. The right of withdrawal returned to the consumer in cases where it is used of the amount to be deducted from the refund balance amount to be made to the consumer's purchases to the amount of payment is charged.

6.9. İşbu sözleşmede yer alan cayma hakkına ilişkin hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanısıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir. Şirketimizin, yine kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Tüketici’den, tarafınca İNTERNET SİTESİ’nde kazanılmış ve/veya Ürün bedeli ödemesinde indirim vb. amaçla kullanılmış her türlü ödül puanı vb.nin parasal değerleri için (de) geçerli tahsil-mahsup hakları dahil akdi ve kanuni hak-yükümlülükleri ayrıca mevcut ve saklıdır.

6.10. ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacaktır.

6.11. KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI tarafından sipariş kapsamında yapılan ödemelerde KDV ödenmesi yapılmamakta olduğundan, ürün/ürünlerin gümrükten teslim alınması sırasında satın alınan ürün/ürünlerin tüm vergilerini ALICI ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürün/ürünler için ALICININ cayma hakkı bulunmamaktadır.

7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Kanunen cayma hakkı kullanılamayan mal ve hizmetler aşağıdaki gibidir: a) Tüketici’nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil) b) kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar c) yine kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar e) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti i) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve j) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller ile İnternet sitemizden, küpe satın alınması halinde küpelerde, kopmuş ve/Veya bozulmuş ve ambalajı açılmış ve koruma bantı zarar görmüş zincir ve zincirli ürünlerde ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

8. GENEL HÜKÜMLER
8.1. SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından sipariş onay tarihinde onaylanarak ve elektronik ortamda yapılan satışlarda yine elektronik ortamda imzalanarak kabul edilmiştir.
8.2. 18 yaşından küçük kişiler www.odinjewel.com aracılığıyla alışveriş yapamazlar. ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur.
8.3. ALICI, www.odinjewel.com adlı internet sitesinde ve iş bu sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve teslimat masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye, SATICI’NIN tam ticaret unvanı, MERSİS numarası, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgilere elektronik ortamda yapılan satışlarda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder. ALICI madde 4’te belirtilen tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, madde 4’deki bilgilerin sipariş vermek istediği ürün/ürünlerin olduğunu, bu ürün/ürünlerin satın alınması için gerekli onayı verdiğini beyan ve kabul eder.
8.4. ALICI bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden evvel, SATICI tarafından kendisine verilmesi gerekli siparişi verilen ürün/ürünlere ilişkin özellikler, ürünlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı, SATICI’NIN açık adresi, ticaret unvanı, MERSİS numarası ve iletişim bilgileri, ödeme şekli ve teslimat ve teslimat masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını ve miktarına ilişkin bilgilerini de eksiksiz ve doğru olarak edindiğini teyit etmiş olacaktır.
8.5. ALICI tarafından havale/EFT ile ödenecek olan siparişin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ALICI tarafından yapılan ödemenin SATICI’NIN hesaplarına geçtiğinin görüldüğü tarihtir. ALICI’NIN Havale/EFT yolu ile ödeme yapmak istemesi halinde siparişten itibaren 5 iş günü içinde satın alınmak istenen ürün/ürünlere ilişkin bedeli SATICI’NIN hesabına geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ALICI’NIN siparişi iptal edilecektir. Ürünün tesliminden sonra ALICI’YA ait kredi kartının ALICI’NIN kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’YA ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’YA iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye/kargo giderleri ALICI’YA aittir. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir. Kampanyaların şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.
8.6. SATICI, sözleşmeye konu ürün/ürünlerin siparişte belirtilen niteliklere uygun, sağlam ve eksiksiz olarak ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim etmekle yükümlüdür. Ürünlerin garanti süresi 2 yıldır. İnceleme işlemleri SATICI tarafından iş bu süreler içinde yapılmaktadır. Garanti süresi dolmuş ürün/ürünlere ilişkin inceleme işlemleri SATICI tarafından reddedilmektedir.
8.7. ALICI’NIN Havale/EFT yolu ile ödeme yapmak istemesi halinde siparişten itibaren 5 iş günü içinde satın alınmak istenen ürün/ürünlere ilişkin bedeli SATICI’NIN hesabına geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ALICI’NIN siparişi iptal edilecektir.
8.8. ALICI’NIN kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda internet sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
8.9. SATICI, Ürün/Ürünleri, stok durumunun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’NIN hesabına geçmesinden sonra yasal olarak belirlenen azami 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile gönderileri için anlaşmalı olduğumuz kargo firması aracılığı ile (yurtdışı DHL Express ve yurt içi satışlarda Yurtiçi Kargo) ile yukarıda belirtilen adrese göndermekte ve teslim ettirmektedir. Yurtiçi kargo teslimatlarımız siparişi verdiğiniz tarihten itibaren minimum 1, maksimum 3 iş günü içerisinde anlaşmalı olduğumuz kargo firmasına teslim edilir, Bu tarihten itibaren teslim süresi kargo şirketinin yoğunluğuna bağlı olarak genellikle yurtiçi gönderiler için 3-5 iş günü içinde teslim edilmektedir. Yurtdışı kargo teslimatlarımız ise siparişi verdiğiniz tarihten itibaren minimum 1, maksimum 3 iş günü içerisinde anlaşmalı olduğumuz DHL express üzerinden kargo gönderilerimizi sağlamaktayız, DHL express kargo gönderilerini ortalama 3 iş günü içinde teslim edilmektedir. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimat masrafları ALICI tarafından ödenecek ve ALICI’NIN siparişine ilişkin faturaya “Gönderim Ücreti” şeklinde yansıtılacaktır. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde belirlenen ürün/ürünlere ilişkin belirlenen tarih diliminde ve/veya belirlenen toplam alışveriş tutarının üzerinde alışveriş yapılması halinde ve/veya başkaca şartlarını internet sitesinde ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, belirlenen koşullar dahilinde teslimat masrafı SATICI’YA aittir.
8.10. SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Tüketici’nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilecek yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. Teslim anında ALICI’NIN adresinde bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürün, Tüketici’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde, Tüketici’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Tüketici’ye aittir. Sözleşme konusu ürün/ürünleri ALICI’YA teslim edecek Kargo şirketinin ürün/ürünlerin teslimi ile ilgili yaşadığı her türlü sorun nedeniyle ürün/ürünleri zamanında teslim edememesi ve/veya hiç teslim edememesinden SATICI sorumlu tutulamayacaktır.
8.11. Ürün’ü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle yükümlüdür. ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtık vs. hasarlı ve ayıplı ürün/ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI tarafından Kargo şirketinden tutanak tutturulmaksızın teslim alınan ürün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/ürünlerin özenle korunması borcu, ALICI’NIN yükümlülüğündedir.
8.12. Ürün/ürünlerin teslim edilebilmesi için Sipariş Ön Bilgiler ve Ön Bilgilendirme Formunun elektronik teyit edilmesi, iş bu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI’YA ulaştırılmış olması ve ürün/ürünler bedelinin ödenmiş olması gerekmektedir. ALICI’nın Ürün’ü teslim almadan önce masraflar dahil satış bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir.
8.13. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Tüketici tarafından SATICI’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Tüketici’nin Banka’ya haksız bir talimatından veya itirazından yahut bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Tüketici tarafından karşılanacaktır. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
Tereddüte mahal vermemek bakımından; Tüketici’nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların tanıdığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Tüketici’nin temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
8.14. İlgili kanun ve mevzuat gereğince, Ürün’ün azami süre olan 30 gün içinde Tüketici’ye teslimi zamanında teslimdir. Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, salgın hastalık, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak Tüketici’yi mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda Tüketici siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir. SATICI Sözleşme konusu Ürün’ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, SATICI, sözleşmedeki ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde Tüketici’yi açık biçimde ve e-posta veya telefon aracılığıyla bildirilecektir. SATICI, ALICI’nın sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Tüketici söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir. Tüketici’nin onay vermemesi halinde sipariş iptal edilir ve sözleşmenin feshine ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.
8.15. Sipariş konusu ürün/ürünlerin tesliminin imkânsızlaşması halinde, SATICI, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde ALICI’yı haberdar edecek olup, her türlü belgeler ile ödediği bedel bildirim tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde iade edilecektir. Bu durumda, ürün/ürünler için ALICI tarafından ödenmiş bulunan tüm bedel, siparişe ilişkin ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması halinde kredi kartına, havale/EFT yolu ile yapılmış olması halinde ilgili banka hesabına yapılacaktır. ALICI bu tutarın ALICI’NIN hesabına yansıtılmasının Banka işlemi olduğunu SATICI tarafından kredi kartına/hesabına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının Banka tarafından belirlenen sürede bulabileceğini, bu hususta SATICI’NIN sorumluluğu bulunamayacağını kabul etmektedir.
8.16. İlgili kanun ve mevzuat gereğince, Ürün’ün azami süre olan 30 gün içinde ALICI’nın teslimi zamanında teslimdir. Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir. SATICI’nın Sözleşme konusu Ürün’ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, SATICI, sözleşmedeki ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde ALICI’yı açık biçimde ve e-posta veya telefon aracılığıyla bildirilecektir. SATICI, ALICI’nın sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir. ALICI’nın onay vermemesi halinde sipariş iptal edilir ve sözleşmenin feshine ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.
8.17. ALICI’NIN siparişin iptalini talep etmesi halinde SATICI’YA ödediği bedel 7(yedi) iş günü içinde aynen iade edilecektir. ALICI’NIN kredi kartı ile ödeme yapmış olması halinde de ürün tutarı aynı süre içinde bankaya iade edilecektir. ALICI bu tutarın ALICI’NIN hesabına yansıtılmasının Banka işlemi olduğunu SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının Banka tarafından belirlenen sürede olacağını, bu hususta SATICI’NIN sorumluluğu bulunamayacağını kabul etmektedir. Kredi kartı ile alınmış ürün/ürünlerin iadesi durumunda SATICI Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’YA nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICI’NIN Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince iade yapılacaktır. ALICI’NIN Havale/EFT ile ödeme yapmış olması halinde iade ALICI’NIN banka hesap belirttiği hesaba (hesabın faresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale/EFT şeklinde yapılacaktır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
8.18. İş bu sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve olması öngörülemeyen, her iki tarafın da kusuru olmaksızın meydana gelen ve tarafların iş bu sözleşme kapsamında kendilerine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmelerini veya zamanında yerine getirmelerini engelleyen durumlar, örneğin savaş hali, doğal afetler, salgın, grev, lokavt, mevzuat değişikliği kapsamında ürün/ürünlerin ithalatına getirilen engelleme halleri, grev, lokavt vs.. haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf derhal karşı tarafı yazılı olarak bilgilendirecek ve mücbir sebep devam ettiği müddetçe iş bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep hali 30 günden fazla devam ederse, taraflardan her birinin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunacaktır.
8.19. İnternet sitesi aracılığıyla ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin garanti süresi içinde bozulma veya arıza halinde, kargo ücreti ALICI tarafından karşılanmak suretiyle ürün/ürünlerin faturası ile birlikte gönderilmesi ile gerekli incelemeler yapılacaktır. İnceleme işlemleri en az 21 iş günü sürmektedir inceleme akabinde ALICI ile irtibata geçilecek ve ürün/ürünlerin değişim veya iade olarak kabul edilmesi durumunda ALICI tarafından seçim yapılarak iade ürün ile aynı ürün veya başka bir ürün temin edilecektir. ALICI tarafından seçilen ürün ile arızalı ürün arasında fiyat farklılığı bulunması halinde SATICI tarafından bedeli düşük olan ürünlerde fark iadesi yapılmayacak ve fakat daha pahalı ürün seçilmesi halinde ALICI’DAN fiyat farkı talep edilecektir. ALICI tarafından faturasız olarak gönderilen ürün/ürünlerde arıza inceleme işlemleri yapılmamaktadır.
Ministry of Health sanitary products as required by regulations, on our website, in the case of the purchase of earrings, the receiver has no right to make returns and exchanges. Specified by the seller within the warranty period, we provide maintenance services for these products only. If it is defective earrings, this provision does not apply.
Chains and chain products are not covered under warranty purchased from our website. Only for these products, we provide maintenance services within 2 years from the date of purchase. Silver, except for the materials used in the products in case of failure or corruption, this product is covered under warranty, whether as a result of the investigation to be made by the seller will be decided.
8.20. SATICI, ALICI’nın Genel Şart ve Koşullara aykırı eylemlerde bulunduğuna, dolandırıcılık faaliyetlerinde ya da ceza hukukuna göre önem arz eden diğer faaliyetlerde bulunduğuna inanmamızı haklı kılacak bir neden olması ya da başka bir maddi nedenin bulunması halinde söz konusu müşterinin siparişini reddetme hakkını saklı tutar.
8.21. Taraflar, ALICI’NIN beyanını içeren SATICI kayıtlarının, taraflar için bağlayıcı delil sayılacağı hususunda mutabıktırlar.

9. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’DAN talep edebilir ve her koşulda ALICI’NIN borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’NIN oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
10. ALICI’NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI VE YETKİLİ MAHKEME
Located above the demands and complaints of buyers, the seller may transmit the contact information. T. C. buyer complaints and objections by the Ministry of trade announced in the month of December each year up to the monetary value of consumer arbitration committees, above this value the product in case of any disputes/consumer to the purchase of products or residence in the place where the court may make. The civil courts are authorized in places that cannot be found in the consumer court.
11. FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR
Title of website, business name, trademark, patent, logo, design, text, image, HTML code and other code, information, and methods, including, but not limited to all intellectual property rights registered or unregistered and operated by an account of the site owner, or belong to the specified person concerned, is protected under national and international law. Visit this web site, or to benefit from the services on this website does not grant any rights in the intellectual property rights in question.
All elements that belong to the buyer of the internet site of the seller and/or under license from a third party by the purchaser and the seller accepts the terms and conditions that is being used belong to any trademarks, logos, trade names and reference information for promotional activities without the written consent of the seller can't even use.
www.odinjewel.com website design and software vendors the property of them in relation to copyright and/or other applicable law and is protected by intellectual property rights, above and not limited to internet site Website software, hardware and content BUYERS,acquired by members or users in any way cannot be used without permission may not be reproduced, republished, copied cannot be changed online or by using other media can be sent, shall be provided and/or may not be transferred. A part or whole of the site cannot be used without permission on another website. www.odinjewel.com other companies and products mentioned on the Website is protected under the intellectual property rights and trademarks of their respective owners.
The receiver member and/or the user that belong to the vendor of the copyright, trademark or other rights or which could constitute rape can be found in the attitudes and behavior that create unfair competition in violation of the regulations in question is advertising activities, or can't do.
Otherwise, licensors, including but not limited to, the amount of compensation for damages suffered by third parties faced by the seller and will be responsible for any other obligations, including but not limited to attorney fees and court costs.
12. GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER
VENDOR user is a member of and/or information about the recipients may use contrary to this agreement unless in accordance with legal regulations.
www.odinjewel.com when you visit a site, when you received the product from a web site or web site being a buyer to the user and/or shared by the personal data collected by the receiver, the law on protection of personal data No. 6698 (“KVKK”) under the “data Manager” who has the title of the seller to better recognize and understand the needs of our customers by improving our communication with our customers to provide more efficient and quality service to fulfill contractual obligations to deliver to the recipient of the imported products and services, ensure information security. buyers are to present products and services our products and services of the recipients of the tastes, habits and will be able to suggest by customized according to your needs, to be able to aware of the campaign, are informed thought on the issues that would be of interest to the recipient in order to ensure that sales, marketing, advertising and promotional activities to be carried out, corporate communications and event management activities and processes in order to run to the recipients personal products, services, and deliver the offer to the buyer when the product is available in order to be offered develop and buyers to take advantage of them, statistical evaluations, in order to create a data base, data analysis, market research or to be able to do by customizing according to the needs and tastes of the recipient of the product offered, the receiver will deliver the service to the buyer recommendations suggest, in order to respond to the complaints and wishes of buyers about your products and services to measure satisfaction, in line with the wishes and needs of buyers develop products and services to diversify, and along with them to be able to control the quality and standard required recipients to services/improving the quality of products/applications to be made in developing sales and marketing activities initially private to be made for advertising, promotion, benefits, and other benefits of the presentation of the poet and sales activities, including sales, marketing and customer relationship management activities in order to carry out sales and marketing activities analysis for profiling to be able to do the work, if approval is granted, then the personal data of the persons concerned to be able to send commercial electronic messages to recipients of legal, commercial and technical, in order to assure the safety necessary to create the structure, and market analysis, advertising, business plans and operations with the creation of evaluation processes, legal compliance process, financial conduct business to ensure the company's commercial and business strategies by identifying the development and implementation to be able to, depending on the objectives of kvkk 5. and 6. the articles specified in the processing of personal data within the framework of the objectives and conditions of the company's legitimate interests, and for these reasons the scope of personal data are processed.
E-commerce operations due to www.odinjewel.com’s Recipients (users and/or members and/or visitors) we obtain personal information and data www.odinjewel.com are kept in a confidential manner and not be shared with third parties. Recorded data without the express consent of the owner of the personal data to third (3) the transfer of persons to be made, it is not possible. This situation of the Law No. 6698 on protection of personal data with the exception of 8. and 9. in accordance with the data transfer capability. The transfer is to be made, which the data owner and the legitimate interests of the company and is directed to the provision of the legal obligations to be fulfilled, the transfer of data and the data in this context is hampered by the principal. By the seller in accordance with the provisions in laws and other legal regulations that are being taken before the law of personal data may be shared with authorised public and private institutions and organizations.
5 of the law on protection of personal data the personal data. And 6. Data processing is processed in accordance with the requirements and objectives specified in the item, although 6/3 5/2 of the law on protection of personal data in accordance with the processing of personal data and personal data and consent must be obtained for situations where the conditions are not met by the seller www.odinjewel.com giving him the benefit of the contacts of the products and services offered from the site of the work to be carried out by business units and relevant business processes necessary for the execution of The vendor conducted by the relevant business units for the realization of business processes and related business activities as required by the execution of the vendor's commercial and/or business strategies for the planning and execution of the seller and the seller of a business relationship with the persons concerned in legal, technical and business-Occupational Safety about the products and services with the assurance of the seller's offer the acclaim of the people, customized according to your needs and usage patterns, and recommended it to the relevant persons and activities that are required for the introduction of the Law No. 6698 on protection of personal data, including the planning and execution of 8. and 9. in accordance with the data transfer capability. Data transfer to be done by the board No. 6698 on personal data protection as the country is a safe country if you have been declared legal grounds in accordance with data transfer can be performed without requiring explicit consent. The transfer will be made safe from countries in the absence of the country, the company responsible for adequate protection and relevant data in the country must commit in writing. In this case, the legal grounds and without requiring the explicit consent of the personal data protection board, with the permission data transfer can be performed. Your personal data;
• Information Technology, Marketing/Advertising/analysis activities, payment or requires expertise, consulting services, etc. for support topics, product and service in domestic service providers (marketing/advertising/analytics service providers, service providers and database server, site, application usage monitoring, service providers and e-mail servers, service providers, e-invoicing and e-archiving billing service providers, electronic messaging tool, service providers, cargo and courier companies, banks and electronic payment organisations, legal and financial consulting services providers, independent audit archiving service providers with service providers)
• Our business connections ifa vice our sub-contractors with the people we provide support for our service we have received in accordance with the purpose, the supervisory institutions
• Competent public institutions, judicial authorities against the information, the poet and the answer you export the document and fulfill our obligations and related rights in the case such as the requested information from us in order to be able to use our legal rights to the aforementioned institutions, organizations and authorities,
• Suspicious transactions monitoring, detection and Prevention of illegal transactions with the relevant people where necessary for the purposes of a consulting service we receive and the payment of transaction and/or Financial is shared with other organizations.
RECIPIENT first name, last name, e-mail, phone number, address information, claim information, ordering information, product information, the product quantity, payment method, contact information to be delivered, your IP address, your internet site, input-output information, link-time/duration, such as shopping history and to the processing of personal data transferred to third parties reserves the right to create freely and openly take back this permission at any time, provided that you agree to give their approval.
13. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI
Buyers most likely to attract the interest of the recipient of the campaign and the opportunity to e-mail, SMS, and similar electronic means of communication to be able to communicate requested permission to notify you by by the seller, but the buyer has read the information in this direction, understands it, and in the past is shared, and/or in the future to share kvkk contains contact information for all under the law on the regulation of electronic commerce and the personal data that the vendor (Metal Mining Industry Foreign Trade Co SLPLUS ) by marking the check box located on the website in conjunction with your advertising campaign advantage, news and other similar benefits to achieve the processing on behalf and, in this context, the mobile phone of the recipient to be contacted via SMS and/or e-mail to be sent disclaims given explicit consent.
14. GÜVENLİK POLİTİKASI
The information on the internet site, protection of confidentiality, processing-principles, rules, and other matters specified below, current use of and Communications Privacy Policy and terms of Use apply.
Tüketici tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Tüketici cihazından girildiğinden Tüketici tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Tüketici’ye aittir.
Security of personal information:

your personal information from unauthorized access, use or disclosure to protect against security technologies to support a variety of uses.

Site-bank communication security:

Credit card information from the site by the bank to the bank for the transfer with maximum security the security takes place. In addition to multiple components of the security in question, Cvv2/CVC2 code, card, or also as a precaution against shopping with stolen card information our site is used.

Within the site data security:

What you can do with your credit card in a secure environment in which the bank provided to you, except for you and no other person, institution or company lacked access to your information. The credit card processing page information directly to the bank's POS system and the result will be sent to the client. Credit card information by e-mail or imparted by other methods. Credit card information is transferred as a result of the online process to be accessed even by us, it is not possible.

Site-Visitor Communication Security:

Sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme SSL standardında gerçekleşmektedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sırada sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığı, ödeme sayfasına erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http:// biçiminde değil, ” https:// ” biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit ikonu da yer almaktadır.

15. DİĞER HUSUSLAR
ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ’nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün’lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme’nin 5. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

VENDOR : SLPLUS Metal Mining Industry Foreign Trade Co.
RECEIVER :
DATE :